ไถ่ถอนรถจากผู้รับจำนำ

การไถ่ถอนรถจากผู้รับจำนำ หมายถึง การชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำเพื่อขอคืนรถที่จำนำไว้ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบยอดหนี้ที่ค้างชำระ

ผู้จำนำควรตรวจสอบยอดหนี้ที่ค้างชำระกับทางผู้รับจำนำ โดยสามารถขอดูรายละเอียดของยอดหนี้ได้จากสัญญาจำนำหรือใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระค่างวด

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

เอกสารที่จำเป็นในการไถ่ถอนรถจากผู้รับจำนำ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จำนำ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จำนำ
 • สำเนาสัญญาจำนำ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระค่างวด
 1. ชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำ

ผู้จำนำสามารถชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำได้หลายวิธี เช่น ชำระเป็นเงินสด ชำระเป็นเช็ค ชำระผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 1. รับรถคืนจากผู้รับจำนำ

เมื่อผู้จำนำชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ผู้รับจำนำจะต้องคืนรถให้แก่ผู้จำนำ โดยผู้จำนำควรตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนรับรถคืน

นอกจากนี้ ผู้จำนำควรตรวจสอบเงื่อนไขการไถ่ถอนรถจากผู้รับจำนำให้ดีก่อนดำเนินการ เช่น ระยะเวลาในการไถ่ถอน ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการไถ่ถอนรถจากผู้รับจำนำ

 • ตรวจสอบยอดหนี้ที่ค้างชำระให้ถูกต้องก่อนชำระหนี้
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 • ชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนรับรถคืน

หากผู้จำนำไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนำอาจยึดรถและนำไปขายทอดตลาด ซึ่งผู้จำนำอาจสูญเสียรถไปในที่สุด

Share on: