ไถ่ถอนสัญญาขายฝากแทนคนเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:59 pm

สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่ผู้ขายฝากตกลงขายทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก

โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลา หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลา ผู้รับซื้อฝากก็มีสิทธิยึดทรัพย์สินนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

ในกรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิต ผู้รับซื้อฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากทายาทของผู้ขายฝากได้ โดยทายาทของผู้ขายฝากจะต้องชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 617 บัญญัติว่า “ในสัญญาขายฝาก ทรัพย์สินที่ขายฝากนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนคืนภายในกำหนดเวลา”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ขายฝากตาย ทายาทของผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายในกำหนดเวลาไถ่ถอน”

ในกรณีที่ทายาทของผู้ขายฝากประสงค์จะไถ่ถอนทรัพย์สินคืน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากได้ครบถ้วน ทายาทของผู้ขายฝากสามารถขอขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากศาลได้ โดยศาลจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดี

Share on: