ไถ่ถอนหนี้ สำนักงานบังคับคดี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:03 pm

การไถ่ถอนหนี้จากสำนักงานบังคับคดีสามารถทำได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบยอดหนี้คงค้าง
 2. ชำระเงินจำนวนหนี้คงค้าง
 3. ยื่นคำขอไถ่ถอนหนี้ต่อสำนักงานบังคับคดี
 4. รับคืนโฉนดที่ดิน

ขั้นตอนการไถ่ถอนหนี้จากสำนักงานบังคับคดี มีดังนี้

 1. ตรวจสอบยอดหนี้คงค้าง

โดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้คงค้างได้จากหนังสือแจ้งการบังคับคดี หรือโดยติดต่อสำนักงานบังคับคดีโดยตรง

 1. ชำระเงินจำนวนหนี้คงค้าง

สามารถชำระเงินจำนวนหนี้คงค้างได้ที่สำนักงานบังคับคดี หรือที่ธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานบังคับคดีกำหนด

 1. ยื่นคำขอไถ่ถอนหนี้ต่อสำนักงานบังคับคดี

สามารถยื่นคำขอไถ่ถอนหนี้ต่อสำนักงานบังคับคดีได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ชำระเงินจำนวนหนี้คงค้าง

 1. รับคืนโฉนดที่ดิน

สำนักงานบังคับคดีจะดำเนินการคืนโฉนดที่ดินภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอไถ่ถอนหนี้


ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหนี้ สำนักงานบังคับคดี ประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหนี้ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของราคาประเมินทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหนี้ สำนักงานบังคับคดี

สมมติว่าทรัพย์ที่ขายทอดตลาดมีราคาประเมิน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหนี้จะประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหนี้ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

ผู้ไถ่ถอนหนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการขายทอดตลาด

Share on: