ไม่คืนเงินค่ามัดจำ ค่าเช่าแผง

ในกรณีที่เจ้าของไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าเช่าแผง เจ้าของยังสร้างไม่เสร็จเสียที คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. พูดคุยกับเจ้าของ

ขั้นแรกให้ลองพูดคุยกับเจ้าของอย่างสุภาพเพื่อขอคืนเงินค่ามัดจำ หากเจ้าของมีข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น อ้างว่าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หรืออ้างว่าติดปัญหาเรื่องเอกสาร คุณอาจขอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

  1. ส่งหนังสือทวงถาม

หากเจ้าของไม่คืนเงินค่ามัดจำภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้ส่งหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่ามัดจำ ค่าเช่าแผง และระยะเวลาที่เจ้าของต้องคืนเงิน

  1. ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หากเจ้าของยังไม่คืนเงินค่ามัดจำหลังได้รับหนังสือทวงถาม ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าแผง ใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ เป็นต้น

  1. ฟ้องร้องต่อศาล

หากสคบ. ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ หรือหากเจ้าของยังคงไม่ยอมคืนเงินค่ามัดจำ คุณอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องเงินคืน

ขั้นตอนในการฟ้องร้องต่อศาล

  1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าแผง ใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ เป็นต้น
  2. ไปยื่นคำฟ้องต่อศาล โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่ามัดจำ ค่าเช่าแผง และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
  3. ศาลจะนัดไกล่เกลี่ย หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ศาลจะนัดพิจารณาคดี
  4. ศาลจะตัดสินคดีและบังคับคดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากค่ามัดจำแล้ว คุณอาจเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าเสียโอกาส เป็นต้น

Share on: