ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกแบ่งที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:30 pm

คุณสามารถแบ่งที่ดินโดยไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกได้

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. ทายาททั้งหมดต้องตกลงที่จะแบ่งที่ดิน
  2. ทายาทต้องลงนามในสัญญาแบ่งที่ดิน
  3. สัญญาแบ่งที่ดินต้องระบุจำนวนเงินที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับ
  4. สัญญาแบ่งที่ดินต้องระบุวันที่ที่ดินจะแบ่งปัน
  5. สัญญาแบ่งที่ดินต้องลงนามโดยทายาททั้งหมด

ข้อกฎหมายอ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363 เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ แต่จะเรียกให้แบ่งในเวลาไม่เป็นโอกาสอันควรไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้การแบ่งทรัพย์สินในเวลานั้นจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของรวมคนอื่น
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 การแบ่งทรัพย์สินของผู้ตายนั้น ถ้าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้ ให้เป็นไปตามพินัยกรรม แต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ให้แบ่งทรัพย์สินนั้นโดยเฉลี่ยแก่ทายาททั้งหลาย
Share on: