ไม่มีเงินผ่อนบ้าน โดน ธนาคาร ธอส. สั่งให้ย้ายออก

หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้บ้านตามกำหนด ธนาคาร ธอส. มีสิทธิฟ้องร้องลูกหนี้เพื่อบังคับชำระหนี้ โดยฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่างวดบ้านที่ค้างชำระและค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเสียโอกาส ค่าดำเนินการต่างๆ

หากศาลพิพากษาให้ธนาคาร ธอส. ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร ธอส. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคาร ธอส. มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้ โดยอาจดำเนินการดังนี้

  • ยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งทรัพย์ที่ธนาคาร ธอส. สามารถยึดได้ ได้แก่ บ้านที่กู้ซื้อ ทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน
  • บังคับขายทอดตลาดบ้านเพื่อชำระหนี้

ในกรณีนี้ หากลูกหนี้ได้รับหมายศาลบังคับให้ย้ายออกแล้ว ลูกหนี้ควรดำเนินการดังนี้

  1. รีบปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป
  2. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระ ใบแจ้งหนี้ค่าปรับ เป็นต้น
  3. ติดต่อธนาคาร ธอส. เพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน
  4. หากไม่สามารถเจรจากันได้ ผู้กู้อาจพิจารณายื่นคำขอไกล่เกลี่ยต่อศาล

ทั้งนี้ ลูกหนี้ควรดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการดำเนินคดี

นอกจากนี้ ลูกหนี้ยังสามารถดำเนินการดังนี้เพื่อลดผลกระทบจากการถูกยึดบ้าน

  • ยื่นคำขอผ่อนชำระหนี้เพิ่มเติมกับธนาคาร ธอส. โดยธนาคาร ธอส. อาจพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้เพิ่มเติมได้ หากลูกหนี้มีหลักฐานแสดงว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต
  • ขายบ้านให้กับบุคคลอื่น เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ธนาคาร ธอส.
  • ยื่นคำขอพักชำระหนี้กับธนาคาร ธอส. โดยธนาคาร ธอส. อาจพิจารณาอนุมัติให้พักชำระหนี้ได้ หากลูกหนี้มีเหตุอันสมควร เช่น ประสบปัญหาการตกงาน หรือประสบปัญหาด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ก็ตาม ลูกหนี้ควรปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

Share on: