ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูตามคำพิพากษาหย่าของศาล

กรณีที่คู่หย่าไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูตามคำพิพากษาหย่าของศาล ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดูสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้งเตือนฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดู โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดู โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูที่ต้องชำระ รวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระ
  2. ฟ้องร้องต่อศาล หากฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดูสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับให้ฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูชำระค่าเลี้ยงดูตามคำพิพากษา
  3. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดูสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการบังคับให้ฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูชำระค่าเลี้ยงดู

แนวทางการฟ้องร้องต่อศาล ดังนี้

  • รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงดู เช่น คำพิพากษาหย่า หนังสือแจ้งเตือน หลักฐานการชำระค่าเลี้ยงดู เป็นต้น
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการฟ้องร้อง

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูชำระค่าเลี้ยงดูแล้ว ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดูสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ โดยศาลจะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูเพื่อนำมาชำระค่าเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดู

นอกจากนี้ ฝ่ายที่เป็นผู้รับค่าเลี้ยงดูยังสามารถขอให้ศาลออกหมายขังฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูได้ หากฝ่ายที่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูมีพฤติกรรมหลบหนีการบังคับคดีหรือมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจงใจไม่ชำระค่าเลี้ยงดู

Share on: