ไม่ได้ผ่อนรถ โดนยึดที่ดิน

กรณีที่ไม่ได้ผ่อนรถ โดนยึดที่ดิน นั้น สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาชำระหนี้ โดยอาจขอผ่อนชำระ หรือขอลดยอดหนี้
  2. ขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อขอสินเชื่อมาชำระหนี้เจ้าหนี้เดิม
  3. ขายที่ดิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เจ้าหนี้
  4. ขอผ่อนชำระกับกรมบังคับคดี หากถูกฟ้องร้องและศาลมีคำพิพากษาให้ยึดที่ดิน

1. ติดต่อเจ้าหนี้

การติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาชำระหนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและดีที่สุด หากผู้กู้สามารถเจรจาชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็จะไม่ดำเนินการยึดที่ดิน

การเจรจาชำระหนี้นั้น ผู้กู้อาจขอผ่อนชำระ หรือขอลดยอดหนี้ โดยต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองด้วย หากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ เจ้าหนี้อาจพิจารณาให้ลดยอดหนี้ เพื่อให้ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้ครบ

2. ขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินอื่น

การขอสินเชื่อมาชำระหนี้เจ้าหนี้เดิม เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากผู้กู้ไม่สามารถเจรจาชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ ผู้กู้อาจขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นมาชำระหนี้เจ้าหนี้เดิม

การขอสินเชื่อมาชำระหนี้นั้น ผู้กู้จะต้องพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อใหม่ด้วย หากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อใหม่ได้ อาจทำให้ผู้กู้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น

3. ขายที่ดิน

การขายที่ดิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เจ้าหนี้ เป็นทางเลือกสุดท้าย หากผู้กู้ไม่สามารถเจรจาชำระหนี้ หรือขอสินเชื่อมาชำระหนี้ได้ ผู้กู้อาจพิจารณาขายที่ดิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เจ้าหนี้

การขายที่ดินนั้น ผู้กู้จะต้องพิจารณาราคาที่ดินที่เหมาะสมด้วย หากผู้กู้ขายที่ดินในราคาต่ำ อาจทำให้ผู้กู้ได้รับเงินไม่เพียงพอชำระหนี้

4. ขอผ่อนชำระกับกรมบังคับคดี

หากผู้กู้ถูกฟ้องร้องและศาลมีคำพิพากษาให้ยึดที่ดิน ผู้กู้สามารถยื่นคำขอผ่อนชำระกับกรมบังคับคดีได้ โดยกรมบังคับคดีจะพิจารณาการขอผ่อนชำระของผู้กู้ตามความเหมาะสม

การขอผ่อนชำระกับกรมบังคับคดีนั้น ผู้กู้จะต้องพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระด้วย หากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระตามกำหนด อาจทำให้ที่ดินถูกขายทอดตลาด

Share on: