ไม่ได้เซ็นรับรองบุตร ตอนนี้ลูกอายุ 30 กว่าปีแล้ว

ในกรณีที่คุณไม่ได้เซ็นรับรองบุตรตั้งแต่แรก ลูกของคุณจะถือว่าเป็นบุตรนอกสมรสของมารดา ซึ่งตามกฎหมายไทย บุตรนอกสมรสจะไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการรับค่าอุปการะเลี้ยงดู สิทธิในการรับใช้บุตร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจะจดทะเบียนรับรองบุตร ลูกของคุณก็ยังสามารถทำได้อยู่ โดยคุณจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต สถานทูต/กงสุลไทย ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนา ในการยื่นคำร้อง คุณจะต้องนำหลักฐานต่างๆ ดังนี้มาด้วย ได้แก่

  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของลูกของคุณ
  • หนังสือยินยอมจากมารดาของลูกของคุณ (กรณีมารดาของลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  • คำสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีมารดาของลูกหรือลูกของคุณไม่อาจให้ความยินยอมได้)
  • พยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายบิดา มารดา และบุตรในการจดทะเบียนรับรองบุตร

หากลูกของคุณมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ลูกของคุณสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากมารดาอีกต่อไป

การจดทะเบียนรับรองบุตรจะช่วยให้ลูกของคุณได้รับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว คุณยังสามารถแสดงออกถึงความรักและความรับผิดชอบต่อลูกของคุณได้ในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเลี้ยงดูอุปการะลูก การให้การศึกษาแก่ลูก การให้ความคุ้มครองแก่ลูก ฯลฯ การกระทำเหล่านี้จะช่วยให้ลูกของคุณเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

Share on: