Contacts Us

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์

เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-618 2323

ส่งหนังสือราชการ : [email protected]